Szabadtéri tüzgyújtás
Szerző: Katasztrófavédelem (06.10. 18:10)

Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos tűzvédelmi szabályokról

A 2020. év nem csak Magyarországon, de az egész világon hatalmas változást hozott. A koronavírus járvány megjelenése, az ország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet, az elrendelt korlátozások és rendszabályok mindnyájunk életét megváltoztatták.

A jelenlegi helyzetben ugyan nincs lehetőségünk konferenciák, tűzmegelőzési tájékoztatók megtartására, személyes konzultációra, azonban a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről ebben az időszakban is kiemelt figyelmet fordítunk a megyénkben élők élet- és vagyonbiztonságára és rendkívül fontosnak tartjuk a lakosság, valamint a gazdálkodó szervezetek tájékoztatását az aktualitásokról, jelen esetben a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról.

I. Szabadtéri tűzgyújtás belterületen

1. Avar és kerti hulladék égetése

Belterületi ingatlanon kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni.

Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.

Fontos még tudni, hogy elektromos vezetékek alatt, és azok 5 méteres közelségében is tilos a tűzgyújtás!


2. Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.

Az ilyen - nyílt lángú - berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg. Ezek röviden a következők:

nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;

gondoskodni kell a megfelelő tű oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;

a tevékenység befejezését követőn a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt.


II. Szabadtéri tűgyújtás külterületen

A Magyar Közlöny 2019. július 26-án kihirdetett 129. számában megjelent az Országos Tűvédelmi Szabályzat módosításáról szóló 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet, amely 2020. január 22-én lépett hatályba.

A módosítás érinti a szabadtéri tűgyújtás és tűzmegelőzés szabályait is, melyek alapján az állampolgároknak és a gazdálkodó szervezeteknek nem kell beszerezniük a tűvédelmi hatóság engedélyét, ha külterületen, legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést kívánnak végezni, csupán bejelentési kötelezettségüknek kell eleget tenniük és a tűvédelmi szabályokat kell betartaniuk.


1. Természetes személyek - bejelentési kötelezettség teljesítése

Amennyiben a természetes személy Győr-Moson-Sopron megye területén kíván irányított égetést végezni, úgy ezt annak megkezdése előtt 5 nappal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be kell jelentenie.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentőnevét, az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, valamint az égetést végzőmobiltelefonszámát.

A bejelentést az alábbi e-mail címre kell megtenni: gyor.titkarsag@katved.gov.hu


2. Önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek - bejelentési kötelezettség teljesítése

Amennyiben az önkormányzat, gazdálkodó szervezet, egyéb nem természetes személy Győr-Moson-Sopron megye területén kíván irányított égetést végezni, úgy ezt annak megkezdése előtt 5 nappal a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban be kell jelentenie.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentőnevét és az önkormányzat / gazdálkodó szervezet / egyéb érintett megnevezését, az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, illetve az égetést végzőmobiltelefonszámát.

Tekintettel az elektronikus ügyintézésre való kötelezettségre (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény) az önkormányzatok/ gazdálkodó szervezetek / egyéb nem természetes személyek bejelentési kötelezettségüknek kizárólag cégkapun/hivatali kapun keresztül tehetnek eleget.


3. Az irányított égetésre vonatkozó tűvédelmi szabályok

Az Országos Tűvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2020. január 22-tő hatályos szövegváltozatának 226. és 227. §-a szerint:

226. § (1) Ha azt jogszabály lehetőé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

(3) Az irányított égetés során a tű nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető hogy az a környezetére tű- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történőfelgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő de legalább 6 méteres védőtávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelőlétszámú, kioktatott személy jelenlétérő kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.”


III. Szabadtéri tűgyújtás erdőterületen

1. Tűgyújtás az erdőben kijelölt tűrakó helyen

Az erdőgazdálkodók a parkerdő területén turisztikai célból tűvédelmi szempontból állandó és biztonságos tűrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtésérő gondoskodni. A kialakított tűrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki jogosult tüzet rakni:

a tűz meggyújtása előtt a tűrakó hely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól azért, hogy a tű ne terjedhessen át az erdőbe;

nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égőtüzet, a még ki nem hűt parazsat, hamut;

fel kell készülni a tű eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tű oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát),

a tüzelés befejezését követőn a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell szórni a hamura.

2. Erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó (vágástéri hulladék) égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdőtulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévőszemély jogosult. Felhívjuk az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerűtűveszélyes tevékenységnek minősül, melyet előzetesen az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz be kell jelenteni.

Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben - a kijelölt és a kiépített tűrakó hely kivételével - tű gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.


3. Tűgyújtási tilalom

Fokozott tűveszély esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága TŰGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el, hirdethet ki.

Tűgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévőkülterületi ingatlanokon!

Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.

A tűgyújtási tilalom (fokozott tűveszély időszakra) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal dönt arról, hogy a következőnapon szükséges-e tűgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűgyújtási tilalom (fokozott tűveszély) a közzétételtő a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él.


4. Erdő- és vegetációtű megelőzés alapszabályai

A tüzek 99 százaléka az emberi tevékenységre vezethető vissza, ezért az erdőtűz és vegetációtű elleni legjobb védekezés az odafigyelés, mert:

eldobni ≤1 másodperc eloltani ≥100 óra helyreállítani ≥100 év


IV. A tűvédelmi jogszabálysértések következménye

A tűvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelő személy(ekk)el szemben a tűvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) 10.000.000 Ft-ig terjedőtűvédelmi bírságot szabhat ki, melynek megfizetése a büntető illetve polgári jogi felelősség, valamint a tűvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít. A tűgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megsértése erdővédelmi bírsággal sújtható.

Az észlelt tűesetet haladéktalanul jelezni kell a 105, vagy 112-es segélyhívó számon.

Amennyiben a szabadtéri tűgyújtás szabályaival kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy azt felteheti az alábbi telefonszámokon, ügyfélfogadási időben:


Ügyfélfogadási idő

Hétfő 10:00 - 12:00-ig

Szerda: 13:00 - 15:00-ig

Péntek: 09:00 - 11:30-ig


Telefonszámok:

Győi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 96/510-620

Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 96/242-855

Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség 96/510-629

Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 96/518-292


GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET