Kocsányos tölgy erd?felújítási technológiák összehasonlítása a Kisalföldi Erd?gazdaság területén lév? Rábakecöl 6/G erd?részletben
Szerző: Erd?-Mez? Online (01.08. 13:34)

Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014. évi őszi Kutatói Napján “Kocsányos tölgy erdőfelújítási technológiák összehasonlítása a Kisalföldi Erdőgazdaság területén lévő Rábakecöl 6/G erdőrészletben” címmel tartottak előadást a Nyugat-magyarországi Egyetem munkatársai.

KOCSÁNYOS TÖLGY ERDŐFELÚJÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KISALFÖLDI ERDŐGAZDASÁG TERÜLETÉN LÉVŐ RÁBAKECÖL 6/G ERDŐRÉSZLETBEN


Kondorné dr. Szenkovits Mariann – Molnár Miklós
Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, Sopron
kondor.mariann@emk.nye.hu; mmiki@emk.nye.hu


A Kisalföldi Erdőgazdaság területén levő kísérleti terület alkalmas egyrészt a termőhelynek megfelelő őshonos célállomány kialakítására, másrészt a mesterséges erdőfelújítás során a különböző erdősítési technológiával történő erdőfelújítások összehasonlító vizsgálatára.


Vizsgálati anyag és módszer


A kísérlet kezdeti szakaszában kijelölésre került az elsődlegesen faanyagtermelő gazdasági rendeltetésű erdőrészlet (1. ábra), és a négy kísérletbe vont szaporítóanyag fajta kiválasztása. Az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet munkatársai összehasonlító jellegű makkvetéssel és csemeteültetéssel történő mesterséges erdőfelújítási kísérletet állítottak be. A felhasznált szaporítóanyagok és technológiák az alábbiak:
- 2 éves kocsányos tölgy alávágott csemeteültetés (észak-hansági),
- 2 éves kocsányos tölgy alá nem vágott csemeteültetés (dél-hansági,)
- kocsányos tölgy makkvetés (magyar származás, Duna ártéri),
- kocsányos tölgy makkvetés (lengyel származás).


1. ábra: A kísérleti terület vázrajza és mintasorai

1. ábra: A kísérleti terület vázrajza és mintasorai


2006 kora tavaszán a 8,5 ha-os Rábakecöl 6/G erdőrészletben megtörtént a területen lévő óriásnyár és olasznyár faállomány letermelése. A mesterséges felújítását – mind a makkvetést, mind a csemeteültetést – még az év tavaszán elvégezték.


A területen minden évben többszöri ápolásra volt szükség a csemeték töretlen fejlődése érdekében. Különösen az első években a felverődő akácsarjak visszaszorítására évi kétszeri gépi szárzúzásra, valamint vegyszeres sorápolásra került sor.


A gazdálkodó az erőteljes növekedésű és a csemeték tartós magassági növekedését akadályozó gyomok korlátozására kézi sorápolásokat és kaszálásokat is végeztetett. A kísérleti területen eddig négy alkalommal került sor terepi felvételezésre. Ennek folyamán 2006, 2007, 2008 és 2014 őszén mintasorokban végeztük a csemeték magasságmérését.


Vizsgálati eredmények


A kísérleti terület termőhelyi jellemzői:
Klíma: gyertyános-tölgyes (GY-T)
Hidrológiai viszonyok: időszakos vízhatású (IDŐSZ)
Genetikai talajtípus: öntés erdőtalaj (ÖE)
Termőréteg vastagsága: mély (MÉ)
Fizikai talajféleség: vályog (V)
Lejtés: sík


2. ábra: Az átlagmagasságok változása a különböző erdőfelújításokban

2. ábra: Az átlagmagasságok változása a különböző erdőfelújításokban


Ebben az összehasonlításban látható, hogy a lengyel makkvetésű csemeték átlagmagassága meghaladja a többi erdősítési technológia csemetéinek átlagmagasságát. A magyar makkvetésű terület csemetéinek átlagmagassága közel azonos a dél-hansági csemeteültetéses technológiájú terület átlagmagasságával, míg az észak-hansági alávágott csemeteültetésű terület csemetéi mutatják a legalacsonyabb értéket.


Ismert, hogy a makkvetés közelebb áll a természetes erdőfelújításhoz, mint a csemetével történő erdősítés. A kísérleti területen a makkvetéses parcellákban a csemeteszám jóval magasabb a csemeteültetéses parcellák csemeteszámánál, amely szintén természetes, különösen az első egy-két évben, de a különbség megvan még 9 éves korban is.


Az ültetés a csemete növekedésében élettani zavarokat idéz elő (Gál-Káldy, 1977). Az ültetést követően a csemete – az átültetésből származó sérülések hatására – a csemetekertben addig mutatott növekedésénél jóval szerényebb teljesítményt mutat, a csemete úgymond „megül” a talajon.


A makkvetés során a helyben kelt csemete az első év végére kb. 30 cm hosszú karógyökeret fejleszt, míg a csemetekertből kikerült csemete erősen megcsonkított gyökérrel kerül az erdősítésbe. A csemeteültetéssel történt erdősítésben – mind az alávágott, mind az alá nem vágott csemeték esetén – az első vegetációs időszak végére a csemeték mérete alig haladja meg a csemetekertben elért 2 éves magágyi csemeteméretet, azaz a kiültetés évében magassági növekedés szinte nem is volt. A következő években azután megindul a magassági növekedés, de a különbség továbbra is megmarad a makkvetéses technológiájú csemeték javára.


Statisztikai értékelés


A csemeték átlagmagasságát kétmintás t-próba segítségével hasonlítottuk össze (Sváb, 1973). Külön vizsgáltuk a csemetével történő felújítás és a makkvetéssel történő erdősítés magassági növekedését.


A csemetével történő felújítás esetén az alá nem vágott csemeték átlagmagassága a vizsgálat ideje alatt folyamatosan nagyobb volt, mint az alávágott csemetéké. A különbség 95%-os konfidencia szint mellett az erdősítés első négy évében szignifikáns, a kilencedik évben már nem volt szignifikáns.


A lengyelországi makkból származó csemeték átlagmagassága az erdősítés első évétől kezdve szignifikánsan nagyobb, mint a magyarországi makkból származó csemeték magassága. A különbség az erdősítés 9. évében is szignifikáns (95%-os konfidencia szint mellett).


1. táblázat A csemeték átlagmagassága a felvételezés éveiben, a különböző erdősítési technológiák esetén (cm)

1. táblázat A csemeték átlagmagassága a felvételezés éveiben, a különböző erdősítési technológiák esetén (cm)


3. ábra: Az erdőfelújítás 2014-ben

3. ábra: Az erdőfelújítás 2014-ben


Összefoglalás


A makkvetéses és a csemetével történő erdősítési technológiák összehasonlításakor magassági különbség tapasztalható a makkvetéssel történő erdősítés javára. A csemetével történt erdősítési technológiák csemetéinek átlagmagassága az első években alig haladta meg a csemetekertben elért magasságukat. A makkvetések csemetéi már az első évben utolérték a csemetekertből kétévesen kikerülő szaporítóanyagok méreteit. A vizsgált területen a Lengyelországból származó szaporítóanyag mutatta a legjobb növekedést.


Látható az is, hogy a kísérleti terület termőhelye alkalmas az őshonos állományalkotó kocsányos tölgyfajunk számára. Mind a négy kísérleti parcellán a csemeték átlagos magassága várhatóan a jövő évben, azaz az erdősítés 10. évében eléri a befejezetté nyilvánításhoz szükséges méreteket.


Felhasznált irodalom


Gál J.-Káldy J.(1977): Erdősítés. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Sváb J. (1973): Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest.


———————-


A következő napokban az alábbi előadás-anyagokat is olvashatja portálunkon az Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Napjáról:


- Gondolatok az innovációs eredmények gyakorlati bevezetéséről, mint stratégiáról az alföldi erdőgazdálkodásban – ELOLVASOM >>>
- Energetikai ültetvények az Alföldön - ELOLVASOM >>>
- Szarvasgomba – gazdálkodás és kutatás a NEFAG Zrt-nél - ELOLVASOM >>>
- Akác virágzásbiológiai vizsgálatok Alföldi erdőgazdaságoknál - ELOLVASOM >>>
- Kedvezőtlen termőhelyi adottságú kocsányos tölgy állomány lékes felújításának állapotváltozása - ELOLVASOM >>>
- A vaddisznó területhasználata és aktivitása egy síkvidéki élőhelyen - ELOLVASOM  >>>
- Hagyományos és új agroerdészeti technológiák lehetséges szerepe az Alföld klímaérzékenységének mérséklésében - ELOLVASOM >>>
- Kocsányos tölgy erdőfelújítási technológiák összehasonlítása a Kisalföldi Erdőgazdaság területén lévő Rábakecöl 6/G erdőrészletben - ELOLVASOM >>>
- Az Alföldi Erdőkért Egyesület erdészeti részvénytársasági tagjainak átláthatósága - ELOLVASOM >>>
- Az erdők hatása a sófelhalmozódásra sekély talajvízű alföldi területeken - ELOLVASOM >>>
- Harveszterek terjedése Magyarországon - Várható megjelenés: 2014. december 29.
- A bálványfa (Ailanthus altissima) faipari és energetikai célú alkalmazhatósága - Várható megjelenés: 2014. december 30.
- Környezetkímélő és költséghatékony agroerdészeti termesztési rendszerek, mint a jövő földhasználati lehetőségei - Várható megjelenés: 2014. december 31.
- Király dió és magas kőris elegyes növekedésdinamikai elemzése az évgyűrűk alapján - Várható megjelenés: 2014. január 1.
- Talajtömörödöttség mérésére alapozott termőhely-értékelés tapasztalatai a Nyírségben - Várható megjelenés: 2014. január 2.
- Szélsőséges termőhelyi jellemzők hatása kocsányos tölgy erdőállomány talajnedvességére lékes felújítása során - Várható megjelenés: 2014. január 3.
- Akác kutatások a Faanyagtudományi Intézetben - Várható megjelenés: 2014. január 4.
- Rövid vágásfordulójú energetikai faültetvények technológiai sajátosságai - Várható megjelenés: 2014. január 5.
- Numerikus analízis alkalmazása forgó szerszám fejlesztéséhez - Várható megjelenés: 2014. január 6.


(Forrás: Erdő-Mező Online – www.erdo-mezo.hu)