Közutak igénybevételének feltételei
Szerző: Tuba Erik (09.11. 16:51)

Az őszi munkálatok, trágyázás során a közúti közlekedés résztvevői, valamint a lakosság részéről a jogszerű magatartás iránt megnövekedett igény alapján felhívom a gazdálkodók és fuvarozók figyelmét a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet alábbi pontjaira:

 

3. §[1] (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles

a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani;

c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

(3)[2] Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát.

 

63. § (1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani.

(3) Tilos az úton olyan tárgyat csúsztatni, illetőleg vontatni, amely ezáltal az utat megrongálhatja.

 

A rendelkezést ne csak a bírságok elkerülése, de az utak, a közlekedésben résztvevők és környezetünk védelme érdekében is tartsák be.

 

Kérem az úthasználókat, hogy az önkormányzati tulajdonú utak igénybevételénél is fenti jogszabályt valamint a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról szóló a 6/2010.(VI.01.) önkormányzati rendeletet tartsák irányadónak:

 

17.§ A mezőgazdasági- és sétautak védelme

(2) A mezőgazdasági- és sétaút széléig, szegélyéig az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles e rendeletben szabályozott módon a vízelvezető árok és a növényzet ápolására, karbantartására. Az utat csak rendeltetésszerűen, közlekedésre szabad használni, mezőgazdasági munkavégzésre nem.

(3) A mezőgazdasági- és sétaút mentén 10 méteres védősávban tilos bármilyen eszközt elhelyezni vagy azt tárolásra használni (pl. munkagépek, bálák, trágya, stb.).

(4) Felázott útra mezőgazdasági munkagéppel, traktorral ráhajtani tilos.

(5) Esőzést követően az út száradásáig az csak közlekedésre használható. Nem végezhető szállítási tevékenység, tehervontatás mezőgazdasági munkagéppel, továbbá kijavítási, helyreállítási kötelezettséget kell előírni.

 

Rábakecöl, 2014. szeptember 9.

Tuba Erik

Polgármester



[1] Megállapította: 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. §. Hatályos: 1997. IX. 15-től.

[2] Beiktatta: 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1). Hatályos: 2012. IX. 1-től.